ที่อยู่สำหรับติดต่อบริษัท :
บริษัท สยามกระดาษกาว จำกัด
25/2, 25/4-5 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 02-8753756-8
โทรสาร 02-4680619
อีเมล์ info@pandatape.com
แผนที่


Company address :
Siam Gumed Tape Co., Ltd.
25/2, 25/4-5 Wutthakas Rd., Bangkor, Jomthong, Bangkok Thailand 10150
Tel. 02-8753756-8
Fax. 02-4680619
Email address : info@pandatape.com
:: Contact Us ::
 
ชื่อ (Name) ::  *
บริษัท (Company Name) ::  *
อีเมล์ (Email address) :: *
เบอร์โทรศัพท์ (Tel) ::  *  
เบอร์โทรสาร (Fax) :: 

ที่อยู่(Address) :: >>

บ้านเลขที่ (Address) ::
ถนน (Road) ::
แขวง/ตำบล (City) ::
เขต/อำเภอ (State) ::
จังหวัด (Province) ::
ประเทศ (Country) ::
รหัสไปรษณีย์ (Postal code) ::


ต้องการติดต่อ ::
ขอข้อมูลเกี่ยวกับเทปกาว (Inquiry for product details)
ขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการเคลือบกาว - พิมพ์ - ตัด (Inquiry for service details )
เสนอแนะ หรือติชม (Comment / Others)

รายละเอียด (Details)

* เป็นข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบด้วยค่ะ * is required fields